Kup bilet

Termin: 12 grudnia 2019

Budynek SENATOR
ul. Bielańska 12, Warszawa

IV Kongres Polskiego Kapitału

12 grudnia 2019 Kup bilet
12.12.2019
Menu
Forbes

Regulamin imprezy
IV Kongres Polskiego Kapitału

§ 1
Terminy stosowane w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu Regulaminu wyraźnie wynika inaczej;

 1. Bilet – elektroniczny lub papierowy bilet imienny uprawniający do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.
 2. Impreza – impreza konferencyjno-biznesowa o nazwie “Kongres Polskiego Kapitału” organizowana przez Organizatora, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku w budynku SENATOR przy ulicy Bielańskiej 12 w Warszawie.
 3. Obiekt – budynek SENATOR przy ulicy Bielańskiej 12 00-093 Warszawa, miejsce w którym odbędzie się Impreza.
 4. Organizator – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Imprezy ustanowiony przez Organizatora, określający prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje on Imprezę, związane z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników.
 6. Regulamin Sprzedaży Biletów - Regulamin internetowej sprzedaży biletów na Imprezę, udostępniony na stronie internetowej https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl/
 7. Uczestnik - każda osoba posiadająca Bilet, która weźmie udział w Imprezie.
 8. Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu, określający zasady obowiązujące Uczestników na terenie Obiektu, dostępny w recepcji konferencyjnej Obiektu.
 9. EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-640 przy ul. Mokotowskiej 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203.
 10. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne - oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Obiektu, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Imprezy.

§ 2
Impreza

 1. Impreza odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. na terenie Obiektu.
 2. Impreza będzie odbywać się w języku polskim, zgodnie z programem Imprezy, zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl/ co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
 3. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, które nabyły Bilet za pośrednictwem portalu https://evenea.pl (pod dokładnym adresem internetowym: https://kongrespolskiegokapitalu.evenea.pl/ bądź otrzymały Bilet od Organizatora. Posiadanie i okazanie Biletu (w formie elektronicznej lub w formie papierowego wydruku) jest warunkiem wstępu na Imprezę.
 4. Liczba miejsc Imprezy jest ograniczona: max 400 miejsc.
 5. Cena biletu na Imprezę, przez Organizatora zostaje ustalona na kwotę 1 968,00,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych brutto).
 6. W trakcie trwania Imprezy odbędą się sesje plenarne, sesje tematyczne, prezentacje, dyskusje, na które wstęp będą mieli wszyscy Uczestnicy.
 7. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, zmiana programu Imprezy, zmiana czasu lub miejsca Imprezy lub odwołanie Imprezy. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl/ oraz wysyłając drogą mailową do Uczestników na adresy e-mail wskazane w formularzu podczas zakupu Biletu na stronie https://evenea.pl.
 8. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
 9. Organizator zobowiązany jest do zwrotu ceny Biletów na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Biletów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu osobom:
  1. Pozostającym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych substancji.
  2. Zachowującym się w sposób agresywny lub w inny sposób, zagrażający pozostałym Uczestnikom.
  3. Posiadającym broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora;
  4. Odmawiającym okazania dokumentu tożsamości przedstawicielom Organizatora lub Służbom Porządkowym i Służbom Informacyjnym, w celu zweryfikowania uprawnienia do wstępu na Imprezę.

§ 3
Zasady bezpieczeństwa i zachowania porządku w trakcie Imprezy

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Obiektu.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Obiektu;
  2. legitymowania Uczestników;
  3. przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na teren Obiektu zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Obiektu. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  5. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
  6. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.
 3. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:
  1. wzory Biletów;
  2. wykrywacze metali;
  3. inne niezbędne środki ochrony osobistej.
 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:
  1. rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;
  2. zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej
 5. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Obiektu i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Obiekcie.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie Obiektu w stosunku do innych Uczestników, właścicieli Obiektu oraz Organizatora.

§4
Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek:
  1. przestrzegać przepisów Regulaminu oraz zasad korzystania z Obiektu, w szczególności przepisów porządkowych,
  2. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności nie zagrażać bezpieczeństwu pozostałych Uczestników,
  3. stosować się do zarządzeń i poleceń członków Służb Porządkowych i Służby Informacyjnej bądź przedstawicieli Organizatora, w szczególności okazać na żądanie takiej osoby Bilet oraz dowód potwierdzający tożsamość Uczestnika (np. Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument zawierający wizerunek i dane osobowe Uczestnika). W sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – Uczestnicy mają obowiązek również do wykonywania ich poleceń.
  4. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 2. Zabronione jest wnoszenie na teren Obiektu:
  1. Przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni i materiałów wybuchowych.
  2. Napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, środków odurzających ani innych, podobnych substancji.
 3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na teren Obiektu – usuwa ją z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana.
 5. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z terenu Obiektu zgodnie z Regulaminem lub ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 6. W czasie trwania Imprezy Uczestnik zobowiązany jest przebywać wyłącznie w miejscach dla niego przeznaczonych.
 7. Uczestnik nie ma prawa rejestrowania, wykorzystywania ani przesyłania zapisu dźwięku lub obrazu z Imprezy, o ile Organizator nie wyraził na to uprzedniej, pisemnej zgody. Zdanie poprzednie nie dotyczy rejestrowania dźwięku lub obrazu z Imprezy w celu ich zamieszczenia w social mediach Uczestnika. Uczestnik jest więc uprawniony do zamieszczania zdjęć oraz materiałów wideo z Imprezy na swoich profilach w serwisach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
 8. W czasie trwania Imprezy zabrania się Uczestnikom prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej oraz promocyjnej, o ile Organizator nie wyraził na to uprzedniej, pisemnej zgody.

§ 5
Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest uprawniony do:
  1. Przebywania na terenie Obiektu przez cały czas trwania Imprezy zgodnie z posiadanym Biletem.
  2. Korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, znajdujących się na terenie Obiektu i udostępnionych dla Uczestników, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  3. Uzyskania niezbędnej pomocy od Organizatora, w tym w szczególności informacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz o umiejscowieniu na terenie Obiektu punktów gastronomicznych, medycznych i sanitarnych
 2. Uczestnik jest uprawniony do składania Organizatorowi zgłoszeń reklamacyjnych związanych z przebiegiem Imprezy. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@kongrespolskiegokapitalu.pl najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Imprezy.
  1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja pisemna powinna być składana na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: Kongres Polskiego Kapitału”.
  2. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, iż służby porządkowe znają zasady postępowania na wypadek pożaru, zasady prowadzenia ewakuacji, zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 6
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), wykorzystanych lub powstałych w trakcie Imprezy przysługują Organizatorowi lub osobom prezentującym dane utwory, w szczególności prelegentom.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i filmów w czasie trwania Imprezy, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika, wykorzystywanych następnie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora we wskazanych w zdaniu powyższym celach. W razie braku wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora, najpóźniej 3 dni po zakończeniu Imprezy.

§ 7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 52.
 2. Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji imprezy. Przetwarzanie danych przez Administratora jest konieczne w celu realizacji Imprezy, a niemożność przetwarzania tych danych przez Administratora może uniemożliwić realizację tej usługi dla Państwa.
 3. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Dane przetwarzane w celu realizacji Imprezy przetwarzane będą - przez czas jego trwania realizacji i w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń
 4. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze strony Administratora jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na adres: IOD@grupaonet.pl. Lub na adres administratora wskazany powyżej.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Administratora dostępnej na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
 6. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celach sprzedaży biletów administratorem danych osobowych uczestników jest EventLabs Sp. z o.o., a dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie zawartym na stronie https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem sądem właściwym dla do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy, na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w terminie 14 dni od poinformowania Uczestników. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. Informacja o powyższych zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl.
 4. Rejestracja oraz udział w Evencie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 52, 02-672 Warszawa.
 6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2019 r.